Nová Kotlíková dotace

Kraje a Ministerstvo životního prostředí
VYHLAŠUJÍ
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

 

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť
využívajících tuhá paliva.


Předmět dotace
Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje.


Novým podporovaným kotlem se rozumí:
Kotel na pevná paliva splňující požadavky Nařízení Komise (EU) (č. 1189/2015), kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign
kotlů na pevná paliva.

Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určené výrobcem a všechny
použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje. V případě kotlů s ručním přikládáním
je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného
výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný
dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě,
že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní
plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel nemůže plnit
funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně
dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v
rámci žádosti o podporu).

Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotle spalující uhlí, ani za
kotle spalující uhlí a biomasu. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým
přikládáním paliva.

Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti,
nejdříve od 1.1.2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo
ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl
zdroj podpořen z některého dřívějších dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti
dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.

Základní podmínky

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude
současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené
energetické náročnosti rodinného domu nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené
energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku
vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti
budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné
energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný
dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je
rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn,
elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě je
nutné, aby bylo zajištěno, že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle
potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění.

Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí.


Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.


Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti,
nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy
byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory
poskytnuté v minulosti.

Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného
domu („mikro“ energetická opatření)

Číslo a typ opatření

1 Zateplení střechy nebo půdních prostor
2 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5 Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6 Dílčí výměna oken
7 Výměna vstupních a balkonových dveří
8 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 

Výše podpory a způsobilé náklady
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:


1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,


2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)
nebo plynového kondenzačního kotle,


3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo
nebo kotel pouze na biomasu).


V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany
ovzduší označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011
sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %.
Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu bude uveden na www.opzp.cz, webech
příslušných krajů a v papírové podobě na krajských úřadech.
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“
energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).
Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a
realizaci „mikro“ energetického opatření.


Dále pak:
1. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti
na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,


2. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do
kolaudace (uvedení do trvalého provozu),


3. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je
prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační
třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo
celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,


4. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických
opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).

Dokumenty k podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace
- v papírové podobě. Budou k dispozici na krajských úřadech.


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
- zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím
PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti
budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné
energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží
k prokázání podmínek dle bodu II/2


Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost
z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží
k prokázání podmínek dle bodu II/2


Fotodokumentace stávajícího kotle
napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací
apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/
ých palivu/ech.
Písemný souhlas
spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
(mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného
domu.


Písemný souhlas
spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci
nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v
rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.


Písemný souhlas
druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v
rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu
na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
(mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.


Písemný souhlas
vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž
se rodinný dům nachází.

 

 

 

Právě přítomno: 130 hostů a žádný člen